Ako požiadať o krst dieťaťa - VIDEONÁVOD

Stiahnite, si formulár na vypísanie žiadosti o krst dieťaťa vo formáte:
- ".xls", ak používate Microsoft office.
- ".ods", ak používate Libre office.


Chcem pokrstiť dieťa

1. Stiahnite, vytlačte,preštuduje, vypíšte a podpíšte žiadosť o krst dieťaťa.

2. Po dôkladnom preštudovaní podmienok krstu a PODMIENOK PRE KRSTNÝCH RODIČOV dajte podpísať krstným rodičom čestné prehlásenie (súčasť žiadosti), že spĺňajú podmienky krstných rodičov.

3. Potom zavolajte na faru, a telefonicky dohodneme dátum krstnej náuky (sobota 8:30) a dátum krstu (sobota 10:30).

4. Ak nepatríte do našej farnosti, (rozhoduje adresa dieťaťa, ktorá sa zapíše do krstnej matriky) tak je potrebné pýtať "Licenciu ku krstu" od farára, do ktorého kompetencie patríte.

5. Na krstnú náuku rodičia prinesú rodný list dieťaťa, vyplnenú a podpísanú prihlášku, prípadne aj Licenciu ku krstu. Krstní rodičia môžu absolvovať krstnú náuku aj v mieste svojho bydliska a potom si vypýtať potvrdenie.

6. Na krst je potrebné priniesť sviečku a košieľku, prípadne potvrdenie, že krstní rodičia absolvovali krstnú náuku vo svojej farnosti.


Poučenie pre rodičov a krstných rodičov

Sviatosť krstu sa má udeliť deťom, pre ktoré to žiadajú rodičia alebo ich právni zástupcovia, ak deklarujú, že sú veriaci, a zaviažu sa, že deti budú vychovávať vo viere, v ktorej majú byť pokrstené.

Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch života. Čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili. (KKP, kán. 867)

Aby mohlo byť dieťa pokrstené, sa vyžaduje:
1. súhlas rodičov, aspoň jeden z nich, alebo zákonného zástupcu;
2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod (KKP, kán. 868 § 1).

Ak o krst dieťaťa žiadajú rodičia žijúci v civilnom zväzku alebo v konkubináte, pričom nejestvujú žiadne kánonické prekážky k uzatvoreniu sviatostného manželstva, od rodičov sa vyžaduje písomné osvedčenie, že sa zaväzujú vychovávať dieťa v katolíckej viere; podobné písomné osvedčenie sa vyžaduje aj od krstných rodičov, že sa zaväzujú urobiť všetko pre to, aby dieťa bolo vychovávané katolícky. Pokiaľ však zjavne neexistuje nádej na katolícku výchovu dieťaťa, krst sa má odložiť (partikulárna norma).

Rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, sa majú riadne poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia; farár sa má postarať, aby rodičia boli náležite pripravení (KKP, kán. 851).

Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu (kán. 855). Krst sa má spravidla sláviť v nedeľu (kán. 856).

Dieťa má byť pokrstené vo farskom kostole kánonického pobytu rodičov; spravidla je to vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú (porov. kán. 857 § 2).

Krstní rodičia

Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha je skutočnou cirkevnou službou (KKC, 1255).

Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je priniesť dieťa spolu s rodičmi na krst a usilovať sa, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia (KKP, kán. 872).

Môže byť iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka (KKP, kán. 873).

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil 16. rok života;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý kánonickým trestom;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
Pokrstený nekatolík môže byť pri krste jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (KKP, kán. 874).

Zvlášť v prípade nedostatkov v oblasti viery a náboženskej praxe rodičov dieťaťa treba dbať na to, aby krstní rodičia boli ľuďmi živej viery. V prípade, že krstní rodičia túto podmienku nespĺňajú a rodičia ich nechcú vymeniť, treba krst odložiť alebo dieťa pokrstiť bez krstných rodičov (partikulárna norma).

Ak nie je možné nájsť vhodných krstných rodičov, spĺňajúcich podmienky stanovené zákonom, možno krst udeliť bez krstných rodičov.

Krstným rodičom nemôže byť:
• nepokrstený; pokrstený nekatolík;
• kto neprijal sviatosť birmovania;
• slobodný alebo vdovec, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom v spoločnej domácnosti, druh a družka);
• len civilne zosobášený alebo zosobášený v inom než katolíckom kostole (bez dišpenzu);
• nežijúci so svojím manželským partnerom (rozlúčený, rozvedený, pokiaľ nemá dovolenie pristupovať ku sviatostiam);
• kto svojím spôsobom života odporuje učeniu Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.
K splneniu požiadavky viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, patrí aj verné plnenie príkazu o povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, ako aj príkazu aspoň raz v roku sa vyspovedať. (KKC = Katechizmus Katolíckej cirkvi; KKP = Kódex kánonického práva)

Zásady ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk.